وظایف و مسؤلیت های اداره

هدف وظایف  و صلاحیت های  ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان

در مادۀ نهم قانون نظارت برتطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری تذکر یافته، ذیلاً توضیح می¬گردد.
1)    نظارت برتطبیق استراتژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری.
2)    پیشنهاد در مورد تجدید نظر بر استراتژی مندرج(1) این ماده به رئیس جمهور.
3)    طرح پلان و پروگرام جهت نظارت برتطبیق استراتژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری و ارایه آن غرض اخذ منظوری به مقام ریاست جمهوری.
4)    انجام مطالعات لازم جهت دریافت شیوه های مؤثر و مناسب به مقصد نظارت برتطبیق استراتژی و طرزالعمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری.
5)    اتخاذ تدابیر لازم و مؤثر جهت ازبین بردن علل و اسباب که موجب ایجاد فساد اداری می گردد.
6)    سفارش به اداره مربوط در مورد شیوه های استفاده معقول از امکانات مادی و تخنیکی در امر جلوگیری از فساد اداری.
7)    نظارت از اجراآت ادارات در مورد تطبیق ستراتژی مبارزه علیه فساد اداری.
8)    ارایه یاداشت¬ها مبنی بر اصلاح اداره و جلوگیری از فساد اداری به اداره مربوط.
9)    ارزیابی چگونگی شفافیت، سایستگی، لیاقت و عدالت در مراحل استخدام.
10)    حصول اطمینان از تطبیق و رعایت قوانین، فرامین و سایر اسناد تقنینی در رابطه به مبارزه علیه فساد اداری.
11)    ارایه پیشنهاد به رئیس جمهور در باره متوقف ساختن امور تدارکاتی و فروش یا اجاره اموال یا املاک دولتی که عدم شفافیت و مؤثریت آن حین نظارت تثبیت می گردد.
12)    ارزیابی مجدد اسناد بررسی شده در صورت موجودیت دلایل مؤجه.
13)    مطالبۀ اسناد و معلومات مورد ضرورت از ادارات و اشخاص مندرج مادۀ هفتم این قانون.
14)    ارزیابی چگونگی ساده سازی طرزالعمل های اجراآت ادارات مندرج مادۀ هفتم این قانون.
15)    رسیدگی به شکایات ناشی از فساد اداری از طریق مراجع مربوط.
16)    برقراری و توسعه مناسبات و توآمیت ها با ادارات مماثل دول متحابه و مؤسسات بین المللی و تشریک مساعی در زمینه.
17)    تدویر کورس ها، سیمینار ها، ورکشاپ ها و کنفرانس ها غرض ارتقای ظرفیت و مؤثریت کاری کارکنان در امر مبارزه علیه فساد اداری در مرکز و ولایات.
18)    نشر فعالیت¬های سالانه اداره عالی نظارت جهت آگاهی عامه.
19)    ارایه گزارش منظم در مورد اجراآت ئ دست آورد های اداره عالی نظارت به مقام ریاست جمهوری.
20)    سایر وظایف که از جانب رئیس جمهور محول می شود.
 

شماره فرمان حکم
1 فرمان شماره 45 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان حکم شماره 987 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان
2 فرمان شماره 61 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  
3