صندوق شکایات

   صندوق شکایات
شما میتوانید فورم شکایات را دونلود وپرنت نموده و شکایت خویش را درآن درج نمایید سپس آنرا به یکی ازصندوق های شکایات اداره عالی نظارت تسلیم نمائید:

    اینجا را انتخاب کنید تا فورم دونلود شود

   اینجا را انتخاب کنید تا نزدیک ترین مکان صندوق را برای شکایات خویش دریافت کنید

 

   هرگاه نمیتوانید فورم شکایات را دونلود و پرنت نمایید یا به آن دسترسی ندارید شکایت خویش را دریک ورق تحریرنموده و آنرا به یکی ازصندوق های شکایات تسلیم نمایید. لطفاً جزئیات ذیل را درورق متذکره درج نمایید:


    جزئیات تماس با شما به شمول ذکر نام و اینکه چگونه با شما تماس برقرارشود وهمچنان شما میتوایند ازین گزینه استفاده کنید که

     ازذکرنام تان خودداری شود.


    تفصیلات شکایت شما دربرگیرنده موارد ذیل میباشد:
 

    نام شخص یا اشخاص که آلوده به فساد هستند ، عنوان وظیفه آنها و ریاست و اداره مریوطه که آنها درآنجا ایفای وظیفه مینمایند

  
    تاریخ ویا مدت زمان که عمل فساد درآن واقع شده است.
 

    هرگونه شواهد که شکایت شما را حمایت یا تایید نماید.
 
   شما میتوانید از نام مستعار استفاده کنید یا ازذکرنام تان خودداری نمایید.