ریاست تحلیل وبررسی قضایای فساد اداری

هدف وظایف ریاست تحلیل وبررسی قضایای فساد اداری
تحلیل وبررسی قضایای فساد اداری ،میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری وبرنامه های ترتیب شده جهت کاهش فساد اداری در سکتور های دولتی وخصوصی به سطح ملی .

مسؤلیت های وظیفوی رئیس بخش

1.    تهیه وترتیب پلان کاری، ماهوار، ربع وار و سالانه جهت دستیابی به اهداف  پیشبینی شده .
2.    حصول اطمینان از راه اندازی سروی ها در سکتور های دولتی وخصوصی در مرکز .
3.    کنترول از ثبت آمار ارائه شده در دیتابیس مربوطه جهت تفکیک موارد فساد درسکتورهای دولتی وخصوصی .
4.    رهنمائی کارمندان در تهیه وترتیب بدیل های مناسب جهت برنامه ریزی مؤثر در امر مبارزه با فساد اداری .
5.    کنترول و تحلیل بررسی قضایای فساد اداری .
6.    حصول اطمینان از تطبق پلان های تهیه شده در مطابقت به ستراتیژی جهت کاهش فساد اداری .
7.    کنترول از ایجاد و توسعه کمیته های مبارزه علیه فساد اداری در ادارات دولتی وخصوصی .
8.    کنترول از تطبیق برنامه های ترتیب شده در مطابقت به ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ادارات دولتی وخصوصی .
9.    حصول اطمینان از جمع آوری گزارشات از تطبیق پلان های عملیاتی در سکتور دولتی وخصوصی وارسال آن به ریاست ستراتیژی وتوحید پلان .
10.    رهنمائی کارمندان به منظور تحلیل موادات میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری در سکتوردولتی وخصوصی .
11.    تطبیق موادات میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری به همکاری ادارات در سکتور های دولتی وخصوصی.
12.    حصول اطمینان از جمع آوری گزارشات و ارقام از تطبیق میثاق بین المللی مبارزه علیه فساد اداری وارسال آن برای تحلیل .
13.    طرح پالیسی ها برای تحلیل از روند تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در نهادهای دولتی و غیر دولتی به منظور از بین بردن ریشه های فساد از آنها.
14.    تحلیل  تطبیق اسناد تقنینی، احکام و فرامین ر ئیس جمهورو مقام رهبری درداخل اداره به منظور دستیابی به اهداف ستراتیژیک.
15.    مدیریت ورهبری کارکنان تحت اثردراجراات محوله و رفع مشکلات وظیفوی بمنظور پیشبرد بهتر امورات اداره مربوطه .
16.    اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ،مقررات و اهداف وزارت / اداره .
 

طرزالعمل ریاست بررسی و تحلیل قضایا