ریاست اخذ طلاعات و سمع شکایات

هدف وظایف ریاست اخذ اطلاعات و سمع شکایات            
رهبری ومدیریت ،تطبیق پالیسی ها و طرزالعمل های ادارهعالی مبارزه علیه فساد اداری  و اخذ اطلاعات و شکایات .

مسؤلیت های وظیفوی رئیس بخش
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه بخش در مطابقت به ستراتیژی اداره جهت رسیدن به اهداف متوقعه.
2.    مدیریت و رهبری مامورین تحت اثر بمنظور تطبیق اهداف پلان کاری مطروحه.
3.    ارائه طرح ها در تکمیل پالیسی ها و طرزالعمل ها  و مقرره های  اخذ طلاعات و شکایات به مقام اداره بمنظوراتخاذ تدابیر بهتردرمبارزه علیه فساد اداری.
4.    تطبیق پالیسی ها در راستای ریاست اخذ اطلاعات و شکایات  مربوط به فساد اداری در محدوده ستراتیژی تعین شده جهت دست یابی به محو فساد اداری.
5.    کنترول ازپروسه ریاست اخذ اطلاعات و شکایات  کتبی،شفاهی،تیلفونی و الکترونیکی قضایای فساد اداری بمنظور اجراآت بموقع.
6.    تامین ارتباط با مراجع کشفی بمنظور ریاست اخذ اطلاعات و شکایات   از طریق مقام اداره  .
7.    بکار گیری تجارب موفق بین المللی در راستای اخذ طلاعات و شکایات مطابق با پالیسی مبارزه علیه فساد اداری.
8.    کنترول ونظارت از تدویر ورکشاپ ها و سمینار ها در مورد تطبق پالیسی ها و طرزالعمل های  ریاست اخذ اطلاعات و شکایات  فساد اداری  جهت ارتقا ظرفیت مامورین مربوط.
9.    اتخاذ تصامیم در رفع موانع و مشکلات ریاست اخذ اطلاعات و شکایات  فساد اداری در  محدوده پالیسی آن بمنظور محو فساد اداری.
10.    گنترول از امور دیتابیس بمنظور حفظ و مصئونیت اسرار اسناد اطلاعات و شکایات وارده.
11.    ارزیابی کیفیت اجراآت مامورین تحت اثر بمنظور ارتقای سطح بازدهی کاری آنها.
12.    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره / اداره .

وظایف مشخص کاری ریاست اخذاطلاعات وشکایات:
13.    ریاستاطلاعات وشکایات به عنوان نخستین شعبه تامین کننده و ارتباط مردم با دولت بوده که اطلاعات وشکایات را که ازطرق مختلف یعنی عرایض مستقیم شکایات تیلفونی، صندوقهای شکایات، ایمیل ومراجع رسمی ثبت دفاتر مربوطه وطی مراحل اداره نموده بعداز طی مراحل اداری اداری غرض تحلیل واریابی به شعبات مربوطه محول می گردد.
14.    حین وصل اطلاعات وشکایات به آمریت اخذاطلاعات وشکایات بعدازهدایت مقام عالی اداره به آمریت تحلیل اطلاعات وشکایات تمامی اطلاعات وشکایات واصله تحلیل وارزیابی گردید وبعد ازتشخیص موارد فساد اداری طوریکه درفقرات مادۀ سوم قانون اداره عالی نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری وتفکیک صلاحت های قانونی ادارات حراست قانون جهت رسیده گی به مراجع مربوطه ذیربط احاله وارجاع می نماید.

طرزالعمل اجراات ریاست اخذ اطلاعات وشکایات