ریاست ثبت و رسیدگی به دارایی ها

هدف وظایف ریاست ثبت و رسیدگی به دارایی ها
رهبری ومدیریت ،تطبیق پالیسی ها و طرزالعمل های اداره در بخش ثبت واشاعه دارائی های مامورین عالی رتبه دولت درامرمبارزه علیه فساد اداری .

مسؤلیت های وظیفوی رئیس بخش
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به ستراتیژی اداره جهت رسیدن به اهداف متوقعه.
2.    مدیریت و رهبری مامورین تحت اثر بمنظور تطبیق اهداف پلانی .
3.    ارائه طرح ها در تکمیل پالیسی ها و طرزالعمل ها  و مقرره های  ثبت دارائی های مامورین دولت به مقام اداره بمنظوراتخاذ تدابیر بهتردرمبارزه علیه فساد اداری.
4.    تطبیق پالیسی ها در راستای ثبت واشاعه دارائی های مامورین جهت برآورده شدن اهداف پلانی.
5.    کنترول ازپروسه تدقیق و  ثبت دارائی مامورین به ارتباط قضایای فساد اداری بمنظور اجراآت بموقع.
6.    تامین ارتباط  باادارات دولتی بمنظور ثبت دارائی های مامورین درفورمه های مربوط از طریق مقام اداره.
7.    بکار گیری تجارب موفق بین المللی در راستای ثبت دارائی های مامورین عالی رتبه دولت مطابق با پالیسی مبارزه علیه فساد اداری.
8.    طرح فارمت  فورمه های ثبت دارائی های مامورین به منظورثبت دارائی وجایداد ها.
9.    کنترول از نشر واشاعه دارائی های مامورین بعد از اخذ هدایت مقام ریاست در رسانه ها غرض آگاهی عامه مطابق پالیسی اداره .
10.    کنترول ونظارت از تدویر ورکشاپ ها و سیمینار ها در مورد تطبق پالیسی ها و طرزالعمل های  ثبت واشاعه دارائی های مامورین عالی رتبه جهت ارتقای ظرفیت مامورین مربوط.
11.    کنترول از امور دیتابیس بمنظور حفظ و مصئونیت اسرار اسناد اطلاعات و شکایات وارده.
12.    ارزیابی کیفیت اجراآت مامورین تحت اثر بمنظور ارتقای سطح بازدهی کاری آنها.
13.    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .
 

 

برای دونلود (دریافت)، رهنمود برای خانه پری فورم های ثبت دارائی های تان به آدرس ذیل مراجحه نمائید:

برای مشاهدۀ دارائی های مقامات عالی رتبه اینجا را انتخاب نماید

طرزالعمل ثبت و تدقیق دارایی ها