ریاست ثبت و رسیدگی به دارایی ها

ریاست ثبت واشاعه دارائیها داخلی وظایف ذیل را اجراء مینماید :

 • ارائه طرح ها در تکمیل پالیسی ها و طرزالعمل ها و مقرره های ثبت دارائی های مامورین دولت به مقام اداره به منظوراتخاذ تدابیر بهتردرمبارزه علیه فساد اداری.
 • کنترول ازپروسه تدقیق وثبت دارائی مامورین به ارتباط قضایای فساد اداری به منظور اجراآت بموقع.
 • تأمین ارتباط  باادارات دولتی به منظورثبت دارائی های مامورین درفورمه های مربوط از طریق مقام اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری .
 • طرح فارمت  فورمه های ثبت دارائی های مامورین به منظورثبت دارائی وجایداد ها.
 • کنترول ازنشرواشاعه دارائی های مامورین بعد ازاخذ هدایت مقام ریاست در رسانه ها غرض آگاهی عامه مطابق پالیسی اداره.
 • کنترول ازامور دیتابیس به منظور حفظ ومصئونیت اسراراسناد اطلاعات و شکایات وارده.
 • ارائه طرح ها درتکمیل پالیسی ها و طرزالعمل ها و مقرره های  ثبت دارائی های مامورین دولت به مقام اداره به منظوراتخاذ تدابیر بهتردرمبارزه علیه فساد اداری.
 • کنترول ازپروسه تدقیق وثبت دارائی مامورین به ارتباط قضایای فساد اداری به منظور اجراآت بموقع.
 • کنترول ونظارت از تدویر ورکشاپ ها و سیمینار ها در مورد تطبق پالیسی ها و طرزالعمل های ثبت واشاعه دارائی های مامورین عالی رتبه جهت ارتقای ظرفیت مامورین مربوط.
 • تدقیق دارائی های ثبت شده ،غرض حصول اطمینان از شفافیت .
 • ترتیب گزارشات از اجراات کاری مراجع تفتیش شده جهت ارائه آن به آمرمربوطه .
 • ارزیابی دارائی های ثبت شده به منظور صحت وسقم آن .

 

برای دونلود (دریافت)، رهنمود برای خانه پری فورم های ثبت دارائی های تان به آدرس ذیل مراجحه نمائید:

برای مشاهدۀ دارائی های مقامات عالی رتبه اینجا را انتخاب نماید