ریاست تدابیر جلوگیری از فساد اداری و ساده سازی

هدف وظایف ریاست تدابیر جلوگیری از فساد اداری
مدیریت ، رهبری تدابیرجلوگیری از فساد اداری درمطابقت به استراتیژی و اهداف اداره غرض کاهش فساد اداری در کشور .

مسؤلیت های وظیفوی رئیس بخش

1.    ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان کاری اداره مربوطه جهت حصول اهداف پلانی.
2.    مدیریت ورهبری پرسونل مربوطه غرض تطبیق اهداف کاری ..
3.    طرح پالیسی ها برای تشخیص، شناسائی  موارد فساد برانگیز در ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی به منظور از بین بردن ریشه های فساد از آنها
4.     تطبیق قوانین، مقررات، اسناد تقنینی،احکام و فرامین رئیس جمهور و مقام رهبری اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری  منظور دستیابی به اهداف ستراتیژیک اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری
5.    ایجاد میکانیزم و طرز العملهای کاری برای  رهنمائی درست کارمندان و ایجاد شفافیت در روند اجراآت هر شعبه.
6.    ارائه پیشنهادات، مشوره ها و سفارشات لازمه به مقام عالی اداره به منظور بهبود در روند تطبیق برنامه ها مطابق اهداف ستراتیژیک اداره
7.    همکاری ، ارائه پیشنهادات ، سفارشات و مشوره های لازم با ادارات دولتی و غیر دولتی جهت رفع موارد فساد برانگیز از قوانین، مقررات، طرز العملها .
8.    ایجاد همآهنگی میان ادارات و نهاد های دولتی و غیر دولتی به ویژه شرکای ستراتیژیک به منظور اجراآت موثر و مثمر در عرصه رفع عوامل فساد .
9.    کمک ورهنمائی کارمندان تحت اثر در جهت جلوگیری از فساد اداری و تشخیص پروسه های کاری فساد برانگیز.
10.    سازماندهی جمع آوری  دیدگاه مردم از طریق راه اندازی سروی های تحقیقاتی در رابطه به نحوه ، وسعت فساد اداری و موثریت اقدامات روی دست گرفته شده علیه فساد اداری .
11.    تبادله معلومات با همکاران  مربوطه غرض ارتقای ظرفیت کاری آنها
12.    نظارت و ارزیابی از اجراآت کارمندان سایر بخشها  به منظور ایجاد موثریت و مثمریت در تطبیق برنامه های کاری .
13.    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

میکانیزم اولویت ها و تطبیق پروژه های ساده سازی