ریاست اطلاعات و ارتباط عامه


هدف وظایف ریاست اطلاعات و ارتباط عامه
 اداره و تنظم امور مطبوعاتی جهت  پخش و نشر دست آورد ها و اگاهی عامه از موضوعات مربوط به فساد اداری .

مسؤلیت های وظیفوی رئیس بخش

1.    ترتیب  پلان های کاری هفته وار، ماه وار، ربعوار وسالانه  پیرامون روشن سازی ازهان عامه در رابطه به فعالیت ها وستراتیژی اداره.
2.    تدویر محافل ،مجلس و کنفرانس های مطبوعاتی در سطح اداره .
3.    کنترول از صورت تهیه مواد نشراتی ( ماهنامه ، خبرنامه و  ویب سایت ) اداره .
4.    تصحیح گزارشات و راپور های مصور ، جهت ادیت نمودن فلم های مستند و کلیپ های تبلیغاتی .
5.    تأمین ارتباط کاری با تمامی رسانه ها جهت پخش و نشر گزارشات  تصحیح شده .
6.    اقدام در زمینه پخش ونشر گزارشات ، کنفرانس های مطبوعاتی از طریق وسایل اطلاعات جمعی .
7.    تأمین ارتباط با موسسات بین المللی و مقامات رهبری دولت .
8.    تأمین ارتباط با رسانه های جمعی جهت بسیج نمودن موضوعات فساد اداری.
9.    طرح پالیسی ها بمنظور جلب حمایت مردم ، روشن سازی اذهان عامه از طریق جلب همکاری های رسانه های جمعی با استفاده از شیوه های مطروحه و پرنسیپ ژورنالیزم تحقیقاتی .
10.    طرح تطبیق نمودن برنامه های تبلیغاتی بمنظور بلند بردن سطح آگاهی عامه در رابطه به افراد فساد اداری .
11.    جلب حمایت جامعه مدنی و سکتور خصوصی در راستای مبارزه با فساد اداری از طریق طرح و تطبیق برنامه های مشخص و مشترک .
12.    راه اندازی برنامه های تبلیغاتی مبارزه با فساد اداری از طریق تأمین ارتباط با وزارت حج واوقاف و روشن سازی اذهان عامه با استفاده از مبلغان دینی در منابر ومساجد .
13.    کنترول ونظارت از کلیه امور ریاست اطلاعات وارتباط عامه جهت اجراات به موقع .
14.    نظارت از صورت پخش و نشر برنامه های تدوین شده از جانب رسانه ها در رابطه به موضوعات فساد اداری .
15.    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

طرزالعمل اصلاح شده ریاست اطلاعات

طرزالعمل تفکیک و ارایۀ اطلاعات