ریاست ستراتیژی و پلان

هدف وظایف ریاست تدوین استراتژی و توحید پلان
  تدقیق وانکشاف ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ، جمع بندی وگزارشدهی ازتطبیق پلان .

مسؤلیت های وظیفوی رئیس بخش

1.    ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان کاری اداره مربوطه جهت حصول اهداف پلانی.
2.    مدیریت ورهبری پرسونل مربوطه غرض تطبیق اهداف کاری .
3.    طرح ، تدوین وانکشاف  ستراتیژی اداره عالی نظار در سطح کشوربه منظورارتقای سطح بازدهی کاری.
4.    تامین هماهنگی بین کلیه  نهاد های دولتی وغیردولتی جهت نهائی سازی ستراتیژی کارأ و موثر مبارزه علیه  فساد اداری.
5.    حصول اطمینان از صورت موجودیت پلان های عملیاتی بخشهای مربوط اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری  در رابطه به مبارزه علیه فساد اداری به منظور تحلیل ، توحید وگزارشدهی.
6.    تدقیق و انکشاف استراتیژی از صورت تطبیق پلان های عملیاتی بخشهای مربوط اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری   در نهاد های دولتی وغیر دولتی.
7.    ارایه مشوره و پیشنهاد تجدید نظر در قسمت پلان استراتیژی و پالیسی های اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری.
8.    کنترول از شیوه جمع آوری ارقام و معلومات ها به منظور تهیه گزارش از فعالیت های کاری اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری .
9.    ارایه معلومات، ارقام و دست آورد های اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری از طریق دیتابیس  برای جوانب ذیدخل.
10.    تامین هماهنگی فعالیت ها با سایر بخشهای مربوطه جهت بلند بردن موثریت ستراتیژی و پالیسی های مطروحه.
11.    هماهنگی اهداف استراتیژیک برنامه های اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری و ادارات شامل در استراتیژی مشترک انکشاف ملی
12.     تدویر ورکشاپ های آموزشی جهت معرفی اهداف و پلان های استراتیژیک اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری.
13.    کنترول و ارزیابی ازکیفیت اجراآت کارمندان سایر بخشهای بخشبه منظور ایجاد موثریت و مثمریت در تطبیق برنامه های کاری بخش های مربوطه.
14.    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .