ریاست منابع بشری

هدف وظایف ریاست منابع بشری
 تطبیق  استراتیژی و پالیسی های منابع بشری در اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری  .

مسؤلیت های وظیفوی رئیس بخش

1.    ترتیب پلان کاری هفته وار ،ماهوار ،ربعوار وسالانه ریاست  منابع بشری جهت رسیدن به اهداف پیشبینی شده.
2.    اتخاذ تصمیم وارائیه مشوره به اداره  درمورد انکشاف پالیسی های منابع بشری، جهت اطمینان از مطابقت ان با پالیسی طرح ریزی شده خدمات ملکی در رابطه به اصل شایسته سالاری.
3.    تامین وتحکیم روابط کاری باکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی وسایر ادارات دررابطه به کسب پالیسی ها ورهنمود های مربوطه.
4.    تحلیل وترتیب ساختار تشکیلاتی لوایح وظایف به همکاری شعبات مربوطه اداره  مطابق به فعالیت ها جهت رسیدن  به اهداف اداره .
5.    طرح وانکشاف رهنمود ها جهت  ترتیب وتطبیق پالیسی های منابع بشری در سطح اداره.
6.    کنترول از طرح میکانیزم داخلی بمنظور  رسیده گی به شکایات ، صحت، رفاه، مصؤنیت، نظم و دسپلین اداره و حاضری یومیه مامورین.
7.    ارائه هدایات لازم  جهت راه اندازی پروسه ارزیابی اجراات سالانه کارمندان و پروسه نیاز سنجی .
8.    سهم گیری فعال در کمیته استخدام داخلی جهت انتخاب کاندید شایسته و واجد شرایط.
9.    نظارت از سیستم دیتابیس سوانح کارکنان اداره  به منظور حصول اطمینان از صورت ثبت ارقام.
10.      اتخاذ تدابیر لازم کاری جهت هماهنگ ساختن فعالیت های منابع بشری ..
11.    تدوین پروگرام ها، ورکشاپ ها و سمینار ها به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان اداره
12.    ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل ، ترفیع ، تقاعد ، استعفاء و انفکاک کارمندان جهت اخذ منظوری از مقام عالی اداره
13.    کنترول و ارزیابی پرسونل مربوطه به منظور اتخاذ تصامیم بعدی و ارتقای باز دهی کاری.
14.    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .

خلاصۀ از وظایف ریاست منابع بشری
 

1)    ترتیب پلان کاری هفته وار ،ماهوار ،ربعوار وسالانه ریاست  منابع بشری جهت رسیدن به اهداف پیشبینی شده.
2)    اتخاذ تصمیم وارائیه مشوره به اداره  درمورد انکشاف پالیسی های منابع بشری، جهت اطمینان از مطابقت ان با پالیسی طرح ریزی شده خدمات ملکی در رابطه به اصل شایسته سالاری.
3)    تامین وتحکیم روابط کاری باکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی وسایر ادارات دررابطه به کسب پالیسی ها ورهنمود های مربوطه.
4)    تحلیل وترتیب ساختار تشکیلاتی لوایح وظایف به همکاری شعبات مربوطه اداره  مطابق به فعالیت ها جهت رسیدن  به اهداف اداره .
5)    طرح وانکشاف رهنمود ها جهت  ترتیب وتطبیق پالیسی های منابع بشری در سطح اداره.
6)    کنترول از طرح میکانیزم داخلی بمنظور  رسیده گی به شکایات ، صحت، رفاه، مصؤنیت، نظم و دسپلین اداره و حاضری یومیه مامورین.
7)    ارائه هدایات لازم  جهت راه اندازی پروسه ارزیابی اجراات سالانه کارمندان و پروسه نیاز سنجی .
8)    سهم گیری فعال در کمیته استخدام داخلی جهت انتخاب کاندید شایسته و واجد شرایط.
9)    نظارت از سیستم دیتابیس سوانح کارکنان اداره  به منظور حصول اطمینان از صورت ثبت ارقام.
10)      اتخاذ تدابیر لازم کاری جهت هماهنگ ساختن فعالیت های منابع بشری ..
11)    تدوین پروگرام ها، ورکشاپ ها و سمینار ها به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان اداره
12)    ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل ، ترفیع ، تقاعد ، استعفاء و انفکاک کارمندان جهت اخذ منظوری از مقام عالی اداره.

طرزالعمل ریاست منابع بشری