ریاست دفتر

هدف وظایف ریاست دفتر
   تنظیم کلیه امور دفتر مقام ریاست    (ملاقات ها ،کنفرانس ها و مصاحبه های تلویزیونی ).

مسؤلیت های وظیفوی رئیس بخش

1.    ترتیب پلان های کاری ، هفته وار ، ماهوار ، ربعوار و سالانه ریاست جهت حصول اهداف پلانی  .
2.    تنظیم ارتباط مقام  اداره  با کابینه و مقام ریاست جمهوری جهت ارائه گزارشات و اخذ هدایات.
3.    تنظیم  جلسات هیات رهبری اداره  و ابلاغ فیصله های ان به ادارات ذیربط به منظور اگاهی
4.    تنظیم وارائه مصوبات  جلسات شورای وزیران به هئیت رهبری غرض تصمیم گیری بعدی.
5.    کنترول از تنظیم کنفرانس های مطبوعاتی از طریق بخش مربوطه جهت حصول اطمینان ازتدابیر گرفته شده.
6.    تنظیم  وقت و زمان مصاحبه  های تلویزیونی و رادیویی رسانه ها با  مقام  اداره به منظور اخذ مصاحبه  .
7.    ارجاع مکاتیب درخواستی  ها و عرایض مراجعین به شعبات مربوط بعد از اخذ هدایت جهت اجراات .
8.       تامین روابط و هماهنگی با مراجع ذیربط با استفاده از تیلفون ، مخابره ، فکس و انترنت و غیره .
9.    ارائه سهمیه  سکالرشیپ ها و فیلوشیپ ها برای کارمندان اداره عالی نظارت  به مقام غرض اخذ هدایت .
10.    کنترول از  طی مراحل اسناد  پاسپورت و ویزه مقام اداره و کارمندان غرض اجراات به  موقع  .
11.    ارایه طرح ها ومشوره های لازم  به کارمندان مربوطه  جهت سحل معضلات کاری .
12.    ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی ارتقای بازدهی کاری.