ریاست مالی و اداری

هدف وظایف ریاست مالی و اداری
 کنترول از صورت تحقق عواید ، مصارف و پرداخت ها.، امور مالی وحسابی، ترانسپورتیشن، حفظ و مراقبت اجناس و املاک منقول وغیر منقول مربوط  .

مسؤلیت های وظیفوی رئیس بخش

1.    ترتيب پلان كاري ریاست درمطابقت با پلان کاری معاونیت مالی واداری.جهت نیل به اهداف  اداره.
2.    رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر بمنظور اجرای بهتر امور.
3.    ترتيب بودجه و نظارت از تحقق آن در همكاري با شعبات ذ يربط  بمنظورتامین مصارف های عادی وانکشافی .
4.    دفاع از بودجه  دروزارت مالیه به منظور تامین مصارف  انکشافی وعادی.
5.    اتخاذ تدابیربه منظور حل مشکلات دربخش های بودجه عادی و انکشافی درنیمه سال مالی ( هنگام بازتوزیع بودجه ).
6.    نظارت از تحقق مصارف بودجه  طبق احكام قانون و مقررات نافذه  بمنظور حسابدهی شفاف.
7.    نظارت ازاموراجرائيوي آمريت ها ومديريت هاي مربوطه غرض تسریع اجراات دربخش های مربوط.
8.    کنترول و نظارت از اسناد تمامي ملكيت هاي مربوط اداره واسناد معتبر دولتي .
9.    نظارت و کنترول از سیستم ترانسپورت ، تكنالوژي معلوماتي ، خدمات ترميماتي وسايط ووسايل تكنالوژي .
10.    نظارت  و کنترول از امور صفایی  اداره و دادن هدايات  در رابطه دريافت نقايص غرض حفظ نظافت  .
11.    ارا ئه مشوره های  لازم به منظورانكشاف سيستم ديتابيس رياست اداري وايجادسهولت دررابطه به آن .
12.    ارزیابی از کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی ارتقای بازدهی کاری.
13.    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .