آمریت تساوی جنسیت

هدف وظایف آمریت جندر
طرح برنامه عمومی سازی جندر در بخش پلانگذاری و آگاهی دهی تمامی ریاست ها و آمریت های اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری.

مسؤلیت های وظیفوی آمر بخش

1.    طرح پلان بمنظورتطبیق اهداف وپروگرام های برابری جندردر سراسر اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری.
2.    طرح ریزی برنامه تطبیق   پلان عملی جندر برای اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری جهت  برآورده شدن اهداف .
3.    برنامه ریزی آگاهی دهی تطبیق درست پالیسی برابری جندربرای ریاست های اداره جهت آگاهی دهی.
4.    اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف وپروگرام های تطبیق پالیسی های برابری جندر .
5.    آگاهی دهی در مورد  پالیسی ها، قوانین و مقرره های وزارت از نظر جندروارائه مشوره های لازم در رابطه به برابری جندر.
6.    حصول اطمینان جهت تطبیق  پالیسی برابری جندردرریاست های اداره وارائه گزارش آن به معاونیت مالی واداری .
7.    حصول اطمینان ازمعرفی کارمندان وزارت در ورکشاپ های داخل وخارج اداره به ارتباط مسایل جندرجهت آگاهی دهی .
8.    حصول اطمینان از تنظیم پروگرام های انکشاف ظرفیت سازی برای کارکنان اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری بادرنظر داشت برابری جندر .
9.    مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد واموز ش انها.
10.    ارائه گزارش دررابطه به پیشرفت اجراات پالیسی برابری جندربه معاونیت مالی واداری .
11.    اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ومقررات واهداف وزارت / اداره مربوطه .