آمریت تکنالوژی معلوماتی

هدف وظایف آمریت تکنالوژی معلوماتی 
 طرح، تطبیق و نظارت از تطبیق پالیسی آمریت تکنالوژی معلوماتی  .

مسؤلیت های وظیفوی آمر بخش

1.    ترتيب پلان هاي كاري ماهوار،ربعوار درمطابقت  با پلان كاري سالانه رياست جهت اجرای وظایف پلان شده.
2.    مدیریت ورهبری کارمندان تحت اثر جهت اجرای بهتر وظایف شان. .
3.    کنترول  ازامور فني وتخنيكي خدمات تکنالوژی معلوماتی جهت اجرای خدمات بهترکمپیوتری وانتر نت .
4.    حصول اطمينان از فعال بودن سیستم  تکنالوژی شعبات جهت جلوگیری از سکتگی در کار .
5.    چک وكنترول شبكه نتورك غرض استفاده هرچه بهتر ازآن درامرتسريع وتسهيل امور.
6.    اتخاذ تدابیر غرض توسعه و انکشاف سیستم عرضه خدمات تکنالوژی معلوماتی  .
7.    ترتیب پیشنهاد جهت رفع نواقص کمپیوترها ودستگاه تکنالوژی معلوماتی  .
8.    ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی ارتقای بازدهی کاری.
9.    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .