ریاست تفتیش داخلی

هدف وظایف ریاست تفتیش داخلی
کنترول امور ریاست تفتیش جهت انسجام بهتر امور اداری و مسلکی  در مطابقت با اهداف پیشبینی شده .

مسؤلیت های وظیفوی رئیس بخش

1.    طرح و ترتیب پلان کاری ریاست تفتیش در مطابقت به استراتیژی وزارت  جهت دستیابی به اهداف متوقع.
2.    ترتیب رهنمود های کاری برای بورد های مفتشین به منظور رهنمایی دقیق در پیشبرد بهتر امور.
3.    رهنمایی کارمندان  جهت طرح برنامه های کاری آنها در مطابقت با پلان سالانه.
4.    ارایه مشوره های سودمند و مسلکی در جهت غنا مندی برنامه های اداره.
5.    تشخیص نیاز مندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه .
6.    نظارت از چگونگی اجراات کارمندان بخش های مربوطه و مطابقت آن با مقررات، پالیسی ها و اهداف اساسی اداره مربوط .
7.    حصول اطمینان از  چگونگی تطبیق نظریات و پیشنهادات اصلاحی ارایه شده در رابطه به فعالیت اداره مربوطه .
اشتراک در جلسات کاری اداره کنترول و تفتیش در اوقات معین بنابر لزوم دید، به منظور ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی در رابطه به پیشبرد بهتر امور.

 

دستاورد های سال مالی ۱۳۹۵ ریاست تفتیش داخلی

طرزالعمل تفتیش داخلی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری