مشاوریت حقوقی

هدف وظایف مشاویت حقوقی
       دادن  مشوره های لازم حقوقی به مقام عالی اداره ومعاونیت ها .


مسؤلیت های وظیفوی مشاور حقوقی

1.    ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار و ربعوار جهت دست یابی به اهداف .
2.    ارائه مشوره های  لازم در امور حقوقی به مقام عالی اداره  ومعاونیت ها .
3.    مطالعه و تدقیق فیصله های شورای وزیران جهت  ترتیب طرح ها ی مشورتی به موضوعات مربوط اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری .
4.    تامین روابط کاری با مراجع علمی و مشورتی به منظور تهیه طرح های جامع پیرامون مسائل حقوقی جلوگیری از عوامل فساد
5.    ارائه مشوره های لازم به منظور  طرح قضایای حقوقی حمایت مردم جهت جلوگیری از فساد اداری.
6.    ارائه مشوره های حقوقی  در  حالت وقوع منازعات  به منظورتحفظ دارائی و ارزش های اداره.
7.    تحلیل موضوعات سپرده شده از جانب اداره  به منظور ارائه نظر ومشوره های مسلکی پیرامون مسائل حقوقی .
8.    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت / اداره .