معاونیت مالی و اداری

هدف وظایف معاونیت مالی و اداری
            مدیریت ورهبری امورمالی واداری اداره  وتطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری .

مسؤلیت های وظیفوی معاون مالی و اداری

1.    ترتيب پلان كاري معاونیت مالی واداری جهت نیل به اهداف پلان شده.
2.    مدیریت ورهبری پرسونل تحت اثر معینیت مالی واداری به منظور تحقق اهداف پلان شده..
3.    کنترول و نظارت ازترتيب بودجه عادی وانکشافی اداره به منظور تحقق یابی اهداف پلان شده.
4.    طرح پالیسی های مالی واداری به منظور ارتقای سطح مؤثریت وبازدهی کاری.
5.    اتخاذ تدابیرپیشنهادی به مقامات مالی ذیصلاح غرض تحقق پلانهائی که به دلیل کمبود بودجه عملی شده نتوانست.
6.    نظارت از تحقق مصارف بودجه اداره طبق احكام قانون و مقررات نافذه  بمنظورتامین شفافیت.
7.     مراقبت ازاموراجرائيوي ریاست  هاي حمائیوی غرض تسریع اجراات دربخش های مربوط.
8.    نظارت ازتحقق پالیسی های کدری به منظور جذب واستخدام افراد شایسته دراداره.
9.    کنترول ازترتیب راپور قطعیه و مصارفات ربعوارریاست مالي واداری اداره جهت حسابدهی شفاف.
10.    کنترول از شیوه های ثبت واشاعه دارائی های مقامات دولتی به منظور نشر آگاهی دهی عامه.
11.    طرح پالیسی آگاهی دهی عامه ازاضرار فساد اداری به منظور تحقق اهداف پلان شده.
12. کنترول و ارزیابی ازکیفیت اجراآت بخش های تحت اثر.