معاونیت پالیسی و مسلکی

هدف وظایف معاونیت مسلکی و پالیسی
             طرح وتدوین پالیسی های تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.

مسؤلیت های وظیفوی معاون مسلکی و پالیسی

1.    ترتیب پلان کاری معاونیت مسلکی وپالیسی به منظور رسیدن به اهداف پیشبینی شده.
2.    مدیریت ورهبری پرسونل تحت اثر معاونیت پالیسی ونظارت به منظور تحقق اهداف پلان شده.
3.    طرح پالیسی ونظارت  مربوط به تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری به اساس دیدگاه ، ماموریت واستراتیژی اداره.
4.    طرح و تدوین ماستر پلان اداره دربخش های مسلکی به منظور کاهش ومحو فساد اداری .
5.    طرح و تدوین رهنمود ها و طرزالعمل ها درامورتنظیم پالیسی ونطارت غرض تطبیق برنامه های تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.
6.    شناسائی ومطالعه قابلیت های پالیسی تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری به منظور دستیابی به اهداف پیشبینی شده  .  
7.    ارائه مشوره های مسلکی دررابطه به طرح راهکار ها ی مؤثرمبارزه علیه فساد اداری.  
8.    تکثیر پالیسی های منظور شده تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری جهت کاهش ومحوفساد درادارات دولتی وغیر دولتی .
9.    اتخاذ تدابیر به اساس پالیسی های مرتبه تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری جهت آگاهی دهی تمام نهاد های ذیربط.
10.    کنترول ونظارت  از تطبیق مقررات و پالیسی های تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.
11.    نظارت وارزیابی ازکیفیت اجراات کاری ریاست های تحت اثر.