ریاست ساحوی غرب

هدف وظایف ریاست زون ساحوی غرب ( ولایت هرات)

اداره، رهبری ونظارت ازتطبیق پلان، پالیسی ها و طرزالعمل های ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری در بخش ساحوی غرب.

مسؤلیت های وظیفوی رئیس بخش

1)    ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه بخش در مطابقت به ستراتیژی اداره جهت رسیدن به اهداف متوقعه
2)    مدیریت و رهبری  مامورین تحت اثر بمنظور تطبیق اهداف پلانی .
3)    طرح وتکمیل پالیسی های اداره مربوط به زون ساحوی بمنظور بهتر سازی پالیسی های مبارزه علیه فساد اداری .
4)    رهبری ونظارت ازتطبیق پالیسی ها ، احکام و هدایات مقام رهبری اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در ولایات مربوط در محدوده ستراتیژی تعین شده غرض مبارزه علیه فساد اداری.
5)    ترتیب بودجه سال مالی بخش  جهت تامین مصارف عادی وانکشافی.
6)    اطمینان از امور مالی ،اداری وبودجوی بخش بمنظور تامین شفافیت بهتر و تطبیق پلان های مالی.
7)    طرح میکانیزم و طرز العملهای نظارت وارزیابی برای بخش غرض رهنمائی  کارمندان و ایجاد شفافیت در روند اجراآت هر شعبه .
8)    ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی وارتقای سطح بازدهی.
9)    مدیریت کارکنان تحت اثرجهت حصول اطمینان ازاستخدام موثر، تشویق ، رشد وآموزش آنها تا بتوانند مسؤلیت های خویش را مطابق معیارهای مورد نیازاجرا نمایند .
10)    اجرای سایروظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات اداره وسایرقوانین کشور .