تماس با ما

اسم وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس

 

عبدالقهار فرخ سیر

رئیس اطلاعات و  ارتباط عامه +93778877251 qaharf@anti-corruption.gov.af  

سید علی رضا

سکرتر اجرائیوی مقام +93700882055 rezak@anti-corruption.gov.af  

فرید یوسفی

آمر تکنالوژی معلوماتی      
ثبت شکایات ریاست اخذ اطلاعات و شکایات

93705242424+

93705242425+

93705242426+

hotline@anti-corruption.gov.af