قضایای فساد اداری

شماره قضایای ارسالی به لوی څارنوالی
1 قضایای ارسالی سال 1388 به لوی څارنوالی
2 قضایای ارسالی سال 1389 به لوی څارنوالی
3 قضایای ارسالی سال 1390 به لوی څارنوالی
4 قضایای ارسالی سال 1391 به لوی څارنوالی
5 قضایای ارسالی سال 1392 به لوی څارنوالی
6 قضایای ارسالی سال 1393 به لوی څارنوالی
7 قضایای ارسالی سال 1394 به لوی څارنوالی
8 قضایای ارسالی زون ساحوی مرکز اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری به څارنوالی
9 لست قضایای ارسالی سال های 1395 و 1396 به لوی څارنوالی
10 قضایای ارسالی پول تخنیک و ملی بس به لوی څارنوالی
11 قضایای ارسالی وزارت معادن و پطرولیم  و  وزارت تحصیلات عالی به لوی څارنوالی
12 قضیه ارسال شده به لوی څارنوالی در رابطه به بررسی چگونگی پرداخت معاشات مشاورین طب معالجوی وزارت صحت عامه
13 قضایای ارسالی اداره آیسا و وزارت صحت به لوی څارنوالی
14 قضایای ارسالی ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و شاروالی کابل  به لوی څارنوالی
15 قضایای ارسالی وزارت زراعت و مالداری، وزارت انرژی و آب و پشتنی بانک به لوی څارنوالی
16

ده قضیه ارسالی وزارت امور مهاجرین، ریاست عمومی سره میاشت، وزارت زراعت، تحصیلات عالی، وزارت حچ و اقاف، شرکت هوای آریانا، وزارت مالیه، شاروالی، وزارت فواید عامه و بررسی قرداد ها ولایت سمنگان به لوی څارنوالی

17 دو قضیه ارسالی بانک ملی افغان و ریاست عمومی خزینه تقاعد به لوی خارنوالی  
18 دو قضیه ارسالی وزارت زراعت و مالداری و وزارت کار و امور اجتماعی به لوی څارنوالی 
19 شش قضیه ارسالی وزارت کار امور اجتماعی، ترانسپورت&، تجارت در تصدی ارزاق، تجارت در تصدی مواد نفتی، تجارت در شرکت افسوتر و وزارت فواید عامه در شرکت افسوتر به لوی څارنوالی 
20

پنج قضیه ارسالی وزارت صحت عامه تعلل در وظیفه، وزارت صحت عامه نادیده گرفتن منافع دولت، وزارت امور داخل، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت دفاع ملیوزارت صحت عامه تعلل در وظیفه، وزارت صحت عامه نادیده گرفتن منافع دولت، وزارت امور داخل، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت دفاع ملی به لوی څارنوالی 

21

هفت قضیه ارسالی وزارت ترانسپورت تعلل در وظیفه، وزارت ترانسپورت غصب زمین، وزارت سرحدات اقوام و قبایل، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت، وزارت مخابرات، وزارت امور زنان و وزارت مالیه به لوی څارنوالی

22 یک قضیه ارسالی پشتنی بانک به لوی څارنوالی