گزارشات سال 1394

شماره گــــــزارشات
 

گــــــزارشات سال 1394

1 گزارش اجراات ماه حمل سال 1394 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
2 گزارش اجراات ماه ثور سال 1394 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
3
گزارش اجراات ماه جوزا سال 1394 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
4 گزارش اجراات ماه سرطان سال 1394 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
5 گزارش اجراات ماه اسد سال 1394 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
6 گزارش اجراات ماه سنبله سال 1394 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
7 گزارش اجراات ماه میزان سال 1394 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
8 گزارش اجراات ماه عقرب سال 1394 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
9 گزارش اجراات ماه قوس سال 1394 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
10 گزارش اجراات ماه جدی سال 1394 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
11 گزارش اجراات ماه دلو سال 1394 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
12 گزارش اجراات ماه حوت سال 1394 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
   گــزارش اجــــراات ســــــــــال 1394 ادارۀ عـــــالــی مبارزه علـــیه فساد اداری
  خلص گزارش ازتطبیق پلان 100 روزه اول  1394اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری
  خلص گزارش از تطبیق پلان صد روزه دوم 1394 اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری
  خلص گزارش از تطبیق پلان صد روزه سوم 1394 اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری