دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداري د مرکزي ریاستونو کارکوونکو پوستونو رقابتي اعلان
د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداري د مرکزي ریاستونو کارکوونکو پوستونو رقابتي اعلان شماره ریاست مربوطه بست تعداد...
May 13, 2017 May 24, 2017