د هغه لوړ پوړو دولتي چارواکو نوم لړ چي تر اوسه پوریې خپلي شتمني ندی ثبت کړي

خبر پاڼه 1

له اداری فساد سره د مبارزي عالی اداره اړدي چي د افغانستان د اساسی قانون د ۱۵۴ مادی پر بڼسټ، د اداری فساد سره د مبارزي د عالی اداری د قانون ۱۲ مادي پر بڼسټ او د جمهوری ریاست د ۶۱ نمبر نیټه 27/12/1388 ګڼه فرمان په بڼسټ، ټول لوړ پوړی دولتی چارواکي باید خپل  شتمني ثبت، کره کتنه او خپور کړي.
دغه اداره تر اوسه پوري ۷۹۷۹ شمیر د شتمنیو د ثبت وړ چاروړاکي ثبت کړي دي.
د 17 ګڼي د 15/8/1395 نیټي د جمهوری ریاست د کابیني په  پریکړه، هغه دولتی چارواکي چي تر او سه پوری خپلي شتمني ندي ثبت  کړی حقوق او امتیازات يي باید وځنډول شي.
د قوانینو  او د کابیني د  مصوبي د پلي کیدا لپاره، هغه دولتی چارواکي چي خپلي شتمني یی ندي ثبت کړي، نوم لړي یی په لاندی ډول خپریږي:
د یاد وړ دي چی دا نوم لړ غوچ ندي او د نیو لیستونو  او معلوماتو د لاسته رواړو نه ورسته بدلون (دیروالي او لږوالي) ومومي.
 

ملاحظات

اداره دولتی

وظیفه

اسم

شماره

 

ریاست جمهوری

معاون اول

سترجنرال عبدالرشید دوستم

1

 

وزارت دفاع ملی

وزیر

عبدالله حبیبی

2

  وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث وزیر ویس احمد برمک 3

 

ریاست اجراییه

معاون اول

انجنیر محمد خان

4

 

ریاست عمومی امنیت ملی

رئیس عمومی

معصوم استانکزی  و معاونین شان

5

 

اداره مستقل اراضی

معاون

احمد جاوید طاهری

6

 

اداره مستقل اراضی

معاون

محمد عالم اراده

7

 

وزارت فوائد عامه

معین

احمد ولی شیر زی

8

 

وزارت فوائد عامه

معین

عبدالرحمن صلاحی 

9

 

وزارت معادن و پطرولیم

معین

غزال حبیب یار

10

 

وزارت معادن و پطرولیم

معین

میر احمد جاوید

11

 

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

معین

جاوید احمد قایم

12

 

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

معین

سید فیصل حسینی

13

 

وزارت شهر سازی و مسکن

معین

محمد اکبر احمدی

14

 

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 

معین

قاضی نثار احمد صدیقی

15