خبرتيا


په دي  ورستې دو دري ورځو کي د ټولنيزو رسنيو نه  يو مطلب خپريږي چي:  د اداری فساد سره د مبارزه د عالي اداري  معاون د اداري فساد سره د مبارزي د عدلی او قضايي  مرکزله لوري نيول شوي او د ځيړني لاندي دي .
 د هيوادوالو د پوهاوي لپاره بايد و وايو څي  نيول شوي کس د 11/5/1395 د 1459  حکم پر بڼسټ په دي اداره کي دندي ته  يي د پايي ټکي ايښودل شوي. او د هغه د نيولو لامل د هغوي د ترانسپورت  وزارت د مالی او اداری رياست  سره تړاو لري.
 اداري فساد سره د مبارزي عالی اداره  تمه  لري  چي  د عدلي او قضايي مرکز دي په ټول پام او جديت قضيه د څيړني لاندي ونسي ، او ټولنيزعدالت دي په دي برخه کي پلي کړې.
په درنښت
اداري فساد سره د مبارزي عالی اداره