د شمتنیو ثبتولو ریاست

دونلوډولو (پیداکول) اوخانه پوری دثبت او دارای فورمی دلارښود لپاره دغه آدرس ته مراجعه وکړی: