اړیکي

اسم

وظیفه

شماره تماس

ایمیل آدرس

عبدالقهار فرخ سیر

د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس

+93778877251

qaharf@anti-corruption.gov.af

سید علی رضا

د مقام اجرائیوی سکرتر

+93700882055

rezak@anti-corruption.gov.af

فرید یوسفی

د معلوماتي تکنالوژۍ آمر

 

 

د شکایتونو ثبت

داطلاعاتو او شکایتونو اخیستلو ریاست

93705242424+

93705242425+

93705242426+

hotline@anti-corruption.gov.af