2-10-1391

دارائی های اراکین عالی رتبه دولت به اساس حکم مادۀ 154 قانون اساسی ، مادۀ 12 قانون ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری وفرمان شماره 45 مقام عالی ریاست جمهوری

وظیفه  تخلص  اسم  شماره
رئیس جمهور کرزی  حامد  1
معاون اول رئیس جمهور فهیم  مارشال محمد قسیم  2
معاون دوم رئیس جمهور خلیلی  محمد کریم  3
رئیس ستره محکمه عظیمی   پوهاند عبدالسلام  4
وزیر پیشین وزارت دفاع ملی وردک  سترجنرال عبدالرحیم  5
وزیرپیشین وزارت امورداخله محمدی  بسم الله  6
وزیرامورخارجه رسول  داکترزلمی  7
وزیر پیشین وزارت سرحدات واقوام قبائل خالد  اسد الله  8
وزیر ارشاد حج و اوقاف نیازی   داکترمحمد یوسف  9
وزیر معادن شهرانی  وحیدالله  10
وزیر مبارزه علیه مواد مخدر مقبل  ضرار احمد  11
وزیر مالیه زاخیلوال  حضرت عمر  12
وزیر اطلاعات وفرهنگ رهین  داکترسید مخدوم  13
وزیر زراعت رحیمی  محمد آصف  14
وزیر کاراموراجتماعی افضلی  آمنه  15
وزیر عدلیه غالب  حبیب الله  16
وزیر معارف وردک  غلام فاروق  17
وزیر دولت درامورپارلمانی عزیزی  داکترهمایون  18
وزیر تحصیلات عالی عبید  پوهاند دوکتورعبیدالله  19
وزیر مخابرات وتکنالوژی سنگین  امیرزی  20
وزیر مهاجرین وعودت کننده گان انوری  جماهر 21
وزیر آنرژی وآب صادق  تورن اسماعیل خان  22
وزیر فوائد عامه اوژن  نجیب الله  23
وزیر ترانسپورت وهوانوردی نجفی  داود علی  24
وزیر اقتصاد ارغندیوال  عبدالهادی  25
وزیر تجارت وصنایع احدی  انورالحق  26
وزیر انکشاف دهات برمک  ویس احمد  27
وزیر صحت عامه دلیل  ثریا  28
وزیر امورزنان غضنفر حسن بانو 29
وزیر انکشاف شهری عبدالهی  حسن  30
لوی څارنوال الکو څارنپوه محمد اسحق  31
عضوشورای عالی ستره محکمه عزیزی  پوهاند عبدالعزیر  32
عضوشورای عالی ستره محکمه راشد  عبدالرشید  33
عضوشورای عالی ستره محکمه نسیمی  محمد علیم  34
عضوشورای عالی ستره محکمه نوائی  غلام نبی  35
عضوشورای عالی ستره محکمه وآمرعمومی اداره قوه قضایه کاموی  عبدالمالک  36
عضوشورای عالی ستره محکمه بها  بهاوالدین  37
عضوشورای عالی ستره محکمه بهسودی  ضامن علی  38
عضوشورای عالی ستره محکمه ببرکزی  محمد عمر 39
والی ولایت  کابل تقوا  عبدالجبار 40
والی ولایت  هرات صبا داود شاه  41
والی ولایت کندز جگدلک  محمد انور 42
والی ولایت پروان سالنگی  عبدالبصیر  43
والی ولایت جوزجان ساعی  محمد عالم  44
والی ولایت بامیان سرابی  حبیبه  45
والی ولایت کنر وحیدی  سید فضل الله  46
والی ولایت خوست نعیمی  عبدالجبار  47
والی ولایت پکتیکا صمیم  محب الله  48
والی ولایت زابل ناصری  محمد اشرف  49
والی ولایت سرپل حقبین  عبدالجبار 50
والی ولایت سمنگان انوش  خیرالله  51
والی ولایت دایکندی ارزگانی  قربان علی  52
والی ولایت غزنی اکبرزاده  موسی خان  53
والی ولایت کاپیسا ساپی   محراب الدین  54
والی فاریاب بتاش محمد الله 55
والی بدخشان ادیب دوکتورشاه ولی الله 56
والی پکیا همدرد جمعه خان 57
والی بغلان عبادی سلطان 58
والی فراه خپلواک اکرم 59
والی بادغیس صبری محمد طاهر 60
والی لوگر عزیزی محمد اقبال 61
والی نورستان نورستانی محمد تمیم 62
والی ارزگان آخند زاده امیر محمد 63
والی نیمروز ثبات سرور 64
والی غور رحمتی سید انور 65
والی لغمان مجددی فضل الله 66