شرکای ما

تصویب رسیده است و این اداره  الی تأسیس اداره عالی نظارت، فعالیتهای ضد فساد را بدوش داشت؛ اما  بنابرگسترش دامنه‌ی این پدیده‌ی شوم  در تمامی بخشهای ادارات دولتی و غیر دولتی کشور، مسوولین  دولت جمهوری اسلامی افغانستان سعی کردند که بعد از یک باز نگری عمیق از روند انکشاف   باز سازی در کشور و دریافت کمکهای جامعه جهانی به اندازه‌ی که توقع میرفت در عرصه بازسازی و انکشاف کشوربه صورت شفاف، مؤثر به مصرف نه میرسد و از سوی دیگرکشورما کنفرانس پاریس را در قبال داشت که درین کنفرانس می بایست دولت تأثیرخوب کمکهای جامعه جهانی را در بازسازی و انکشاف کشوربازگوکند و از کشور های دوست کمک کننده خواهان کمکهای بیشتر گردد که درین عرصه نیز به چالشهای حیف و میل و موجودیت بیش از حد فساد اداری در کمکهای قبلی مواجه شد وهیئت افغانی به اعضای کنفرانس وعده سپرد که علیه فساد اداری مبارزه قاطعانه خواهد کرد.