قوانین و پالیسی ها

 

اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، به اساس ماده پنجاهم، جزء سوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی کشور، تحت نام ریاست عمومی مستقل مبارزه با ارتشاء و فساد اداری  در 24/9/1382 هجری خورشیدی مطابق 2004 میلادی به منظور مبارزه علیه فساد اداری ایجاد گردیده است واین اداره  به تهیه قانون مبارزه علیه فساد اداری پرداخت که در 3 فصل و 15 ماده بتاریخ 6/7/1383 هجری خورشیدی از طرف مجلس عالی وزراء به تصویب رسیده است و این اداره  الی تأسیس اداره عالی نظارت، فعالیتهای ضد فساد را بدوش داشت؛ اما  بنابرگسترش دامنه‌ی این پدیده‌ی شوم  در تمامی بخشهای ادارات دولتی و غیر دولتی کشور، مسوولین  دولت جمهوری اسلامی افغانستان سعی کردند که بعد از یک باز نگری عمیق از روند انکشاف   باز سازی در کشور و دریافت کمکهای جامعه جهانی به اندازه‌ی که توقع میرفت در عرصه بازسازی و انکشاف کشوربه صورت شفاف، مؤثر به مصرف نه میرسد و از سوی دیگرکشورما کنفرانس پاریس را در قبال داشت که درین کنفرانس می بایست دولت تأثیرخوب کمکهای جامعه جهانی را در بازسازی و انکشاف کشوربازگوکند و از کشور های دوست کمک کننده خواهان کمکهای بیشتر گردد که درین عرصه نیز به چالشهای حیف و میل و موجودیت بیش از حد فساد اداری در کمکهای قبلی مواجه شد وهیئت افغانی به اعضای کنفرانس وعده سپرد که علیه فساد اداری مبارزه قاطعانه خواهد کرد.
بعد از بازگشت هیئت افغانی، رییس جمهور کمیسیونی را از اعضای بلند پایه دولتی تحت ریاست محترم قاضی القضات پوهاند عبد السلام (عظیمی) برگزید ؛ تا فساد اداری را در کشور عمیقا بازنگری و ریشه یابی نموده ستراتژی و راه کارهای مؤثر و مثمر را در مبارزه علیه آن تهیه و ترتیب نمایند که بالاخره ستراتژی در اثر تلاشهای شبانه روزی کمیسیون اختصاصی تهیه و تصویب گردید وبه اساس سفارش این ستراتژی دولت مکلف به انحلال ریاست مستقل مبارزه با فساد وارتشاء و تأسیس اداره‌ی عالی نظارت بر تطبیق ستراتژی و طرز العمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری گردید.
علاوه برپس منظر متذکره اداره‌ی عالی نظارت بر تطبیق ستراتژی مبارزه علیه فساد اداری به اساس ماده هفتم، هفتاد و پنجم و یکصدوچهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به تأسی از فرمان شماره (63) مورخ 31 سرطان 1387 هجری شمسی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به منظور نظارت از تطبیق ستراتژی و طرز العمل اصلاح اداره و مبارزه علیه فساد اداری و تنظیم و همآهنگ سازی امور مربوط به مبارزه علیه فساد اداری   بتاریخ 28 عقرب سال 1387 هجری شمسی ایجاد و تأسیس گردید.